skip to Main Content

Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά και εκλαϊκευμένα περιοδικά, θα δημιουργηθούν βίντεο χρήσης των ειδικών σκευασμάτων της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ και θα γίνουν ειδικές ημερίδες ενημέρωσης σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας. Οι ημερίδες θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν για ευρύτερη πρόσβαση από το διαδίκτυο.

Η επιστημονική ομάδα θα συμμετέχει στις ανωτέρω ημερίδες και σε επιστημονικά συνέδρια με δημοσίευση των αποτελεσμάτων των πειραματικών δοκιμών. Τα αποτελέσματα επίσης θα διαδοθούν στους ~150 συνεργάτες γεωπόνους και πελάτες της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ από τους πωλητές της εταιρείας, οι οποίοι έρχονται σε επαφή και τους ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου 15-20 επισκέψεις ανά έτος). Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των επισκέψεων, οι πωλητές έρχονται σε επαφή και με έναν αρκετά σημαντικό αριθμό αγροτών, όπου θα γίνεται η διάδοση των αποτελεσμάτων στους άμεσα ενδιαφερόμενους της παραγωγικής βάσης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου οι αγρότες έχουν πάρα πολύ διαθέσιμο χρόνο, υπάρχει η επιθυμία από τους πελάτες γεωπόνους της εταιρείας να οργανώνουν τοπικές ημερίδες ενημέρωσης για τα ειδικά προϊόντα της εταιρείας, τις εφαρμογές τους, τα αποτελέσματα και οτιδήποτε καινοτόμο για νέες καλλιέργειες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε ξεχωριστή ενότητα που θα δημιουργηθεί για το πρόγραμμα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και οι δύο εταιρείες θα συμμετάσχουν σε 2 αγροτικές εκθέσεις AGROTICA στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διαχέουν με ειδικό τρόπο (poster, βιντεοσκόπηση, έντυπο υλικό, επαφές με τους επισκέπτες) το ερευνητικό έργο της ομάδας των επιστημόνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με τον ίδιο τρόπο η εταιρεία ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ θα μεταδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας στους πελάτες της εταιρείας και επειδή τα νέα καλλιεργούμενα είδη από την ενδημική χλωρίδα της Κρήτης θα εισέλθουν για πρώτη φορά στην αγορά, αναμένεται να προσελκύσουν νέους πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους διαδίδουν οτιδήποτε νέο στο πελατολόγιό τους. Με την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 ημερίδες (Κρήτη, Μακεδονία) όπου θα παρουσιάζονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν βίντεο χρήσης των σκευασμάτων και αποτελεσματικότητας της χρήσης τους, παρουσιάζοντας την ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου. Στις ημερίδες θα προσκληθούν δυνητικά ωφελούμενοι φορείς (επιστημονική κοινότητα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα) και θα ενημερωθεί και η κοινή γνώμη. Είναι προς όφελος των εταιρειών να διαχυθούν τα αποτελέσματα με όλους τους δυνατούς τρόπους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς θα είναι ουσιαστική υποστήριξη στην επέκταση του σημερινού κύκλου εργασιών των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο τέλος του προγράμματος θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο πρωτοκόλλων αναπαραγωγής, καλλιέργειας στον αγρό σε δυο διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές, καλλιέργεια στο θερμοκήπιο και πρωτόκολλα διαφυλλικών λιπάνσεων ακριβείας με υγρά οργανικά λιπάσματα για 5 νέα ενδημικά είδη φυτών από την Κρήτη, για εμπορική εκμετάλλευση. Τέλος, θα γίνει ενημέρωση του παγκόσμιου δικτύου βοτανικών κήπων (Botanic Garden Conservation International, BGCI), ώστε αυτή η εφαρμοσμένη έρευνα να ενσωματωθεί στις καλές πρακτικές αειφορικής διαχείρησης φυτογενετικών πόρων, αλλά και να διευρυνθεί η δυνατότητα χρήσης των ειδικών σκευασμάτων σε άλλους βοτανικούς κήπους και σε άλλα σπάνια-απειλούμενα είδη φυτών με ειδικές απαιτήσεις που αυτοί καλλιεργούν εκτός τόπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν τόσο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όσο και σε εκλαϊκευμένα άρθρα του εγχώριου τύπου.

Back To Top