skip to Main Content

Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών
της Κρήτης για ανάπτυξη νέων αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανση ακριβείας

Conservation and sustainable utilisation of rare-threatened endemic plants
of Crete for the development of new products with innovative precision
fertilisation

εικονίδια έσπα

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PRECISE-M

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-05380

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και

Περίληψη Έργου

Το πρόγραμμα PRECISE-M αποσκοπεί στην διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της μοναδικής εγχώριας βιοποικιλότητας και εισάγει νέα είδη καλλιεργούμενων φυτών σε εμπορική καλλιέργεια (φυτά με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία) με καινοτόμους μεθόδους λίπανσης ακριβείας, με συμπράτοντες φορείς το ΑΠΘ, το ΕΛΓΟ-Δήμητρα, το ΤΕΙ Κρήτης, την εταιρεία παραγωγής και διάθεσης φυτών Γκλαβάκης και την εταιρεία Υγρών Οργανικών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. To PRECISE-M εστιάζει σε σπάνια-απειλούμενα και ενδημικά φυτά της Κρήτης, για τα οποία διαπιστώνεται έντονο και πολύπλευρο εμπορικό ενδιαφέρον διεθνώς λόγω της σπανιότητας-μοναδικότητας και των ιδιοτήτων τους (αρωματικές-φαρμακευτικές, ανθοκομικές-καλλωπιστικές, εδώδιμες-αρτυματικές, αγροδιατροφικές), χρησιμοποιεί βασικές και προηγμένες μεθόδους αναπαραγωγής φυτικού υλικού υιοθετώντας καινοτόμο λίπανση ακριβείας με συνεργιστική φυτοπροστατευτική δράση και αποσκοπεί στη δημιουργία νέων αγροδιατροφικών και ανθοκομικών προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το PRECISE-M θα προκρίνει 5 επιλεγμένα φυτά μετά από αξιολόγηση, για τα οποία θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα πρωτόκολλα μαζικής αναπαραγωγής φυτικού υλικού (ΕΛΓΟ-Δήμητρα), υιοθετώντας ειδικές καινοτόμες διαφυλλικές λιπάνσεις ακριβείας με οργανικά σκευάσματα θρέψης της εταιρείας Θεόφραστος. Η μαζική παραγωγή των 5 ειδών (500-2000 φυτά ανά είδος) θα γίνει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Γκλαβάκης, με ειδικά πρωτόκολλα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Εφαρμογή λιπάνσεων ακριβείας θα γίνουν στα πειράματα πιλοτικής καλλιέργειας των 5 ειδών σε αγρούς και στο θερμοκήπιο από το ΤΕΙ Κρήτης και την εταιρεία Γκλαβάκης, σε ειδικά σχήματα θρέψης με οργανικά φυτικά εκχυλίσματα, αμινοξέα, σάκχαρα, σύμπλοκα βιταμινών Β, οργανικό ασβέστιο και εναλλακτικές μορφές οργανικού αζώτου και ανόργανου χαλκού της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ.

Μετρήσεις απορρόφησης και συγκέντρωσης των μακρο- και μικροστοιχείων θα πραγματοποιούνται από το ΑΠΘ κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων ανάπτυξης των φυτών τόσο στα φυτικά μέρη όσο και στο έδαφος που αναπτύσσονται. Μετρήσεις παραμέτρων φυσιολογίας θα γίνονται επίσης από το ΤΕΙ Κρήτης κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων ανάπτυξης των φυτών. Με βάση τα παραπάνω, θα αναπτυχθούν ειδικά καλλιεργητικά πρωτόκολλα ορθής πρακτικής για κάθε ένα από τα 5 επιλεγμένα είδη, τα οποία θα διατεθούν σε έλληνες αγρότες και επιχειρηματίες για την καλλιέργειά τους. Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής (ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών μετριασμένου ρίσκου για έλληνες φυτωριούχους-επιχειρηματίες) και μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική διατήρησης-προστασίας και αειφορικής αξιοποίησης της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Proposal Abstract

The project PRECISE-M aims at the conservation and sustainable utilisation of the unique native biodiversity and introduces new crops in commercial scale (plants with unique characteristics and high added value) cultivated with innovative precision fertilisation, with partnership among the Aristotle  University of Thessaloniki, Hellenic Agricultural Organisation Dimitra, Technological Education Institute of Crete and two companies, namely Gklavakis horticulture and Theofrastos liquid organic ferilisers. PRECISE-M focuses on rare-threatened and endemic plants of Crete with commercial interest due to their unique properties (endemism, aromatic-medicinal, horticultural-floricultural, edible-spicy, agroalimentary sector), uses basic and advanced methods of plant propagation with innovative precision fertilisation enhancing synergistic plant protection and aims at creating new products for the agroalimentary and horticultural-floricultural sectors with uniwue characteristics and high added value. PRECISE-M will prioritise 5 species after evaluation, for which species-specific propagation protocols will be developed (HAO-Dimitra), using special innovative precision fertilisation schemes with produced by Theofrastos company. Mass propagation of the 5 prioritised species (500-2000 individuals/species) will be performed by Glavakis company in association with HAO Dimitra. In pilot cultivations in the field (TEI Crete and Glavakis) and in the Glavakis nursery (5 species) precision fertilisation schemes will be applied with organic plant extracts, aminoacids, sugars, B vitamin complexes, organic calcium and alternative forms of organic nitrogen and copper developed by Theofrastos company. During plant development, macro- and microelement absorption will be monitored by AUTH in plant tissues and in soil. Parameters of plant physiology will be monitored by TEI Crete during cultivation. Based on the above, special cultivation protocols of good practice will be developed for the 5 selected species which will be distributed in Greek farmers and businessmen. To project is aimed to contribute to the development of Greek primary production by introducing new alternative cultivations of reduced risk for Greek horticulturists-businessmen, illustrating at the same time a good example-case of sustainable conservation and utilisation of Greek phytogenetic resources.

Back To Top